Εξάλειψη ρίσκου
από διαδικασίες παραγωγής προϊόντων
ή παροχής υπηρεσιών

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μπορεί μια ομάδα να σχεδιάσει τα απαιτούμενα βήματα της διαδικασίας για την επίτευξη ενός στόχου ή παραγωγή προϊόντος /υπηρεσίας, και να προσδιορίσει / εξαλείψει το πιθανό ρίσκο αποτυχίας.

Περιεχόμενα

Χαρτογράφηση διεργασιών – Διάγραμμα αιτίου/αποτελέσματος – Πίνακας αξιολόγησης αιτίου / αποτελέσματος – Προσδιορισμός και αξιολόγηση Ρίσκου διεργασιών ή έργων (Failure Modes and Effects Analysis).

Απευθύνεται

Επαγγελματίες και Στελέχη επιχειρήσεων μεσαία, ανώτερα και ανώτατα, παραγωγικού ή τομέα παροχής υπηρεσιών (Εργοδηγούς, Προϊστάμενους παραγωγής, συντήρησης, Διευθυντές παραγωγής, logistics και διασφάλισης ποιότητας, Τεχνικούς Διευθυντές, και Διοικητικούς).

Κόστος

Το αναλυτικό περιεχόμενο και πρόγραμμα καθώς και οι τιμές προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε εταιρίας έπειτα από κοινή συνεννόηση. 

Συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

  • Hμέρες: 1
  • Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -17:00