Ευέλικτη Σχεδίαση και Διαχείριση Κατασκευαστικών Μελετών (Agile Design 4.0)

Η Changeland διευκολύνει την ομαλή μετάβαση στην Construction  4.0

Δοκιμάστε μας σε πιλοτικό έργο με συγκεκριμένο στόχο, χρονοδιάγραμμα και ομάδα έργου. Τα έργα μας φέρνουν πάντοτε στους πελάτες μας  +30% σε κέρδος και ποιότητα, -30% σε κόστος και χρόνο.

Υλοποιούμε την συνεργατική συνεδρία προγραμματισμού στο Gold Command Room.

 

 

 

 

 

Παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών και λογισμικού που υλοποιεί το BIM (Building Information Modeling), διαθέτει λειτουργίες διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών βάσει εργασιών, παρέχει ολιστική οπτική και λιτή διαχείριση παραγωγής, και συνδέεται με οποιοδήποτε ERP λογισμικό σας.

Η Changeland διευκολύνει την ομαλή μετάβαση στην Construction Design 4.0

 

Γιατί Construction Design 4.0? Ο κατασκευαστικός κλάδος έχει γενικά χαρακτηριστεί ως άκαμπτος και αργός στην απόκρισή του στην αλλαγή. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (4IR) παρουσιάζει μια άλλη στιγμή αλλαγής στον παγκόσμιο επιχειρηματικό χώρο και επηρεάζει δυναμικά διαφορετικούς οργανισμούς και τη στρατηγική τους θέση. Οι μυριάδες πιθανές αλλαγές στον κλάδο των κατασκευών οδηγούν σε υψηλή αμφισημία και καθιστούν αδύνατη την πρόβλεψη του μέλλοντος. Οι επαγγελματίες και εταιρείες του κλάδου κατασκευών χρειάζεται να προετοιμαστούν για μια ποικιλία πιθανών μελλοντικών σεναρίων.

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση ανακοινώνει μια σειρά κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών και οικονομικών αναταραχών που θα ξεδιπλωθούν κατά τον 21ο αιώνα. Παρά την διαθεσιμότητα ψηφιακών τεχνολογιών που ήταν το αποτέλεσμα της Τρίτης Βιομηχανικής, ή Ψηφιακής, Επανάστασης, η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση παραμένει πολύ θολή σε πολλές χώρες (και στην Ελλάδα). Ωστόσο ανεξάρτητα από την πορεία της κάθε χώρας και εταιρείας προς τον μετασχηματισμό, θα υπάρχει σημαντικός αντίκτυπος στον κατασκευαστικό τομέα με πολλές συνολικές αλλαγές σε πολλούς κατασκευαστικούς ρόλους και πτυχές της εργασίας.

 Υπάρχουν 100+ πρότυπα BIM και οδηγίες από 15+ χώρες και υφιστάμενα πρότυπα ISO, συμπεριλαμβανομένων ISO 19650 για το έργο BIM, ISO 21579 για COBie, ISO 16739 ή IFC και ISO 55000 για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Για να εφαρμόσει αυτές τις αρχές και τα πρωτότυπα, η ομάδα πρέπει να κατανοήσει το Σχέδιο Εκτέλεσης BIM και το πλήρες παραδοτέο του ως ζωντανό έγγραφο. Η διαχείριση του Κοινού Περιβάλλοντος Δεδομένων είναι μια συνεργατική προσπάθεια και δεν πρέπει να μεταβιβάζεται σε έναν ελεγκτή εγγράφων. Είναι ευθύνη της ομάδας και των πελατών να καθιερώσουν την αποθήκευση, την κοινή χρήση, τη διάδοση και την αρχειοθέτηση όλων των πληροφοριών του έργου ως μια πηγή αλήθειας. Τέλος, ενώ εφαρμόζουμε τις τεχνολογικές μας δεξιότητες, όλες οι πληροφορίες πρέπει να κοινοποιούνται και να δημοσιεύονται, χωρίς όμως να υποβαθμίζονται οι ανάγκες των υπολοίπων επαγγελματιών που συμμετέχουν στα έργα μας.

 Σκοπός των υπηρεσιών της Changeland είναι:

  1. η βελτιστοποίηση της διαδικασίας εκπόνησης μελετών, η μείωση του μελετητικού κόστους όσον αφορά την προσαρμογή στις διαρκώς εξελισσόμενες προδιαγραφές ποιότητας και κόστους,
  2. η μείωση των σφαλμάτων, του χρόνου και κόστους δημιουργίας μελετών απόλυτα προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη,
  3. η ευελιξία στις αλλαγές και προσαρμογές κατά την διάρκεια υλοποίησης της κατασκευής σε συνεργασία με την ομάδα κατασκευής, και
  4. ο συντονισμός και παρακολούθηση του μελετητικού έργου.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με την κατάλληλη καθοδήγηση και εκπαίδευση από τους έμπειρους συμβούλους μας προς τις ομάδες εργασίας του έργου, με την  εφαρμογή μεθοδολογιών Agile, Lean, BIM και των αντίστοιχων Industry 4.0 εργαλείων λογισμικού. Οι ειδικοί της Changeland δεν λειτουργούν θεωρητικά, είναι μέλη της μελετητικής ομάδας έργου ή της Τεχνικής Ομάδας του επενδυτή/ιδιοκτήτη. Συστηματικά συνεργάζονται, καθοδηγούν, συμβουλεύουν, εκπαιδεύουν βιωματικά και συντονίζουν τα μέλη της ομάδας για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Απευθύνεται σε: σε Μελετητικές Εταιρείες και σε Επενδυτές / Ιδιοκτήτες / Ανάδοχους τεχνικών έργων ως τεχνικός τους σύμβουλος.

                         Διάρκεια: Από την προμελέτη του έργου μέχρι την μελέτη εφαρμογής και την παράδοση του έργου.

 Κόστος: Το αναλυτικό περιεχόμενο, πρόγραμμα, άδειες χρήσεις λογισμικού & τιμές προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε εταιρείας με κοινή συνεννόηση. Συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

 Με εξειδικευμένες Design 4.0 υπηρεσίες και εργαλεία η Changeland επιτρέπει στις ομάδες να συμμετέχουν στον προγραμματισμό, στην διαχείριση, στον έλεγχο και στην υλοποίηση των αποφάσεων από κοινού.

Scroll to Top