Ευέλικτη Λιτή ΒΙΜ Σχεδίαση και Διαχείριση Μελετών (Agile Lean BIM Design 4.0)

Η Changeland διευκολύνει την ομαλή μετάβαση στην Design 4.0

Δοκιμάστε μας σε πιλοτικό έργο με συγκεκριμένο στόχο, χρονοδιάγραμμα και ομάδα έργου. Τα έργα μας φέρνουν πάντοτε στους πελάτες μας  +30% σε κέρδος και ποιότητα, -30% σε κόστος και χρόνο.

Υλοποιούμε την συνεργασία της ομάδας μελέτης, διεύθυνσης και προγραμματισμού στο Gold Command Room.

 

 

 

 

 

 

Παρέχουμε ολοκληρωμένα πακέτa εκπαιδευτικών υπηρεσιών και λογισμικού που δείχνουν στους διευθυντές μελετών και τις ομάδες τους βήμα προς βήμα και από το Α στο Ω πώς να ολοκληρώνουν τα έργα τους συντομότερα, οικονομικότερα, ποιοτικότερα, με ελάχιστο άγχος και ικανοποιημένους πελάτες. Αξιοποιούμε και εφαρμόζουμε αποτελεσματικές τεχνικές που συνδυάζουν τα ISO 19650, 21579, 16739 και 55000,  τις πρακτικές μεθοδολογίες Agile, Lean, ΒΙΜ, δοκιμασμένες πρακτικές και επιλεγμένα εργαλεία λογισμικού, που συνεργάζονται, συμπληρώνουν και αξιοποιούν τα εργαλεία που έως σήμερα χρησιμοποιείς (AUTOCAD, AUTODESK REVIT, Project, Primavera, Oracle P6, SAP, κλπ). Και όλα αυτά, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι καλή σχέση με την τεχνολογία. Υλοποιούμε το BIM (Building Information Modeling). Αντιπροσωπεύουμε αποκλειστικά σε Ελλάδα και Κύπρο τα καλύτερα διεθνώς Agile-Lean-BIM software 4ης γενιάς, που διαθέτουν λειτουργίες διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών βάσει εργασιών, παρέχουν ολιστική οπτική και λιτή διαχείριση σχεδιασμού, κατασκευής, παραγωγής, συντήρησης, διαχείρισης, και συνδέονται με οποιοδήποτε σχεδιαστικό και ERP λογισμικό σας.

Η Changeland διευκολύνει την ομαλή μετάβαση του σχεδιασμού και  κατασκευής στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Design 4.0)

Γιατί Design 4.0; Ο μελετητικός κλάδος έχει γενικά χαρακτηριστεί ως άκαμπτος και αργός στην απόκρισή του στην αλλαγή. Η 4η βιομηχανική επανάσταση (4IR) παρουσιάζει μια άλλη στιγμή αλλαγής στον παγκόσμιο επιχειρηματικό χώρο και επηρεάζει δυναμικά διαφορετικούς οργανισμούς και τη στρατηγική τους θέση. Οι μυριάδες πιθανές αλλαγές στον κλάδο των μελετών οδηγούν σε υψηλή αμφισημία και καθιστούν αδύνατη την πρόβλεψη του μέλλοντος. Οι επαγγελματίες και εταιρείες του κλάδου μελετών χρειάζεται να προετοιμαστούν για μια ποικιλία πιθανών μελλοντικών σεναρίων.

Η 4η βιομηχανική επανάσταση ανακοινώνει μια σειρά κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών και οικονομικών αλλαγών που θα ξεδιπλωθούν κατά τον 21 αιώνα. Παρά την διαθεσιμότητα ψηφιακών τεχνολογιών που ήταν το αποτέλεσμα της 3ης Βιομηχανικής ή Ψηφιακής Επανάστασης, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση παραμένει πολύ θολή σε πολλές χώρες (και στην Ελλάδα). Ωστόσο ανεξάρτητα από την πορεία της κάθε χώρας και εταιρείας προς τον μετασχηματισμό, θα υπάρχει σημαντικός αντίκτυπος στον μελετητικό και κατασκευαστικό τομέα με πολλές συνολικές αλλαγές σε πολλούς ρόλους και πτυχές της εργασίας.

Υπάρχουν 100+ πρότυπα BIM και οδηγίες από 15+ χώρες και υφιστάμενα πρότυπα ISO, συμπεριλαμβανομένων ISO 19650 για το έργο BIM, ISO 21579 για COBie, ISO 16739 ή IFC και ISO 55000 για τη διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων. Για να εφαρμόσει αυτές τις αρχές και τα πρωτότυπα, η ομάδα πρέπει να κατανοήσει το Σχέδιο Εκτέλεσης BIM και το πλήρες παραδοτέο του ως ζωντανό έγγραφο. Η διαχείριση του Κοινού Περιβάλλοντος Δεδομένων είναι μια ομαδική προσπάθεια και δεν πρέπει να μεταβιβάζεται σε έναν ελεγκτή εγγράφων. Είναι ευθύνη της ομάδας και των πελατών να καθιερώσουν την αποθήκευση, την κοινή χρήση, τη διάδοση και την αρχειοθέτηση όλων των πληροφοριών του έργου ως μια πηγή αλήθειας. Τέλος, ενώ εφαρμόζουμε τις τεχνολογικές μας δεξιότητες, όλες οι πληροφορίες πρέπει να κοινοποιούνται και να δημοσιεύονται, χωρίς όμως να υποβαθμίζονται οι ανάγκες των υπολοίπων επαγγελματιών που συμμετέχουν στις μελέτες μας. Η διευκόλυνση ομαλής υλοποίησης όλων των παραπάνω είναι ο σκοπός των υπηρεσιών μας.

Ποιος είναι ο σκοπός των υπηρεσιών της Changeland;

 1. η βελτιστοποίηση της διαδικασίας εκπόνησης μελετών, η μείωση του μελετητικού κόστους όσον αφορά την προσαρμογή στις διαρκώς εξελισσόμενες προδιαγραφές ποιότητας και κόστους,
 2. η μείωση των σφαλμάτων, του χρόνου και κόστους δημιουργίας μελετών απόλυτα προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη,
 3. η ευελιξία στις αλλαγές και προσαρμογές κατά την διάρκεια υλοποίησης της κατασκευής σε συνεργασία με την ομάδα κατασκευής, και
 4. ο συντονισμός και παρακολούθηση του μελετητικού έργου.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με την κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδήγηση προς τις ομάδες εργασίας μελετών, με την  εφαρμογή μεθοδολογιών Agile, Lean, BIM και των αντίστοιχων Industry 4.0 εργαλείων λογισμικού (συνδυάζονται και αξιοποιούν τα υπάρχοντα σχεδιαστικά και ERP software που χρησιμοποιείτε). Οι ειδικοί της Changeland δεν λειτουργούν θεωρητικά, είναι μέλη της ομάδας μελέτης ή της ομάδας επίβλεψης της μελέτης του επενδυτή/ιδιοκτήτη. Συστηματικά συνεργάζονται, παρακολουθούν, καθοδηγούν, εκπαιδεύουν βιωματικά και συντονίζουν για την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης  στα τμήματα διαχείρισής της όπως προ μελέτη, άδειες, μελέτη εφαρμογής, as built, πιστοποίησης υλικών, προσφορών και έκδοσης εγγράφων.

Για ποιους είναι;

Οι υπηρεσίες της Changeland  απευθύνονται:

 • σε Μελετητικές Εταιρείες και σε Επενδυτές / Ιδιοκτήτες / Ανάδοχους τεχνικών έργων ως τεχνικός τους σύμβουλος
 • Σε Διευθυντές έργων, μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες, και σε επενδυτές / ιδιοκτήτες / ανάδοχους τεχνικών έργων ως τεχνικός τους σύμβουλος.
 • Σε νέες μελετητικές εταιρείες που δυσκολεύονται να διαχειριστούν και διευθύνουν τις μελέτες και την κατασκευή των έργων τους.
 • Σε έμπειρες μελετητικές εταιρείες που θέλουν να αποκτήσουν τον απόλυτο έλεγχο στην κρίσιμη -για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη- διαδικασία διαχείρισης και διεύθυνσης μελετητικών έργων.
 • Σε εταιρείες ή ιδιώτες μελετητές που έχουν προσπαθήσει (ή προσπαθούν) πολλές ώρες πάνω στους μηχανισμούς μελέτης και διαχείρισης έργων… αλλά δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να δημιουργήσουν την επιθυμητή ροή στα έργα τους.

Με εξειδικευμένες Design 4.0 υπηρεσίες και εργαλεία η Changeland επιτρέπει σε όλες τις ομάδες να συμμετέχουν στη μελέτη, τον προγραμματισμό, στην διαχείριση, στον έλεγχο και στην υλοποίηση των αποφάσεων από κοινού.

Πόσο διαρκεί;

Η διάρκεια των εκπαιδευτικών υπηρεσιών μας προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε πελάτη μας. Παρέχουμε σεμινάρια διάρκειας 1 μέρας έως και από την προμελέτη του έργου μέχρι την μελέτη εφαρμογής και την παράδοση του έργου.

Πόσο κοστίζει;

Το περιεχόμενο, πρόγραμμα, άδειες χρήσεις λογισμικού & τιμές προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε εταιρείας με κοινή συνεννόηση. Συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης βιωματικής εκπαίδευσης. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την υλοποίηση πιλοτικού και κερδίστε 2 μήνες δωρεάν άδεια χρήσης του λογισμικού 4ης γενιάς που θα χρησιμοποιήσουμε στο πιλοτικό έργο σας.

Μαζί με κάθε Πρακτικό Σεμινάριο θα πάρετε δωρεάν 3 πολύ σημαντικά Bonus :

 1. Δωρεάν Σημειώσεις
 2. Δωρεάν Πρόσβαση στο υποστηρικτικό Facebook group
 3. Δωρεάν παράταση πρόσβασης για έως και 7 ημέρες μετά τη διεξαγωγή/πρόσβαση του σεμιναρίου.
 4. Δωρεάν άδεια εξειδικευμένου λογισμικού για 2 μήνες.

Σχετικά με τους Εισηγητές/Ειδικούς της Changeland.

Οι Ειδικοί μας βοηθούν Διευθυντές Έργων / Μελετητές / Εργολάβους να μειώσουν τουλάχιστον 30% τα σφάλματα, το εργατικό κόστος και τον χρόνο παράδοσης του έργου τους, και να αυξήσουν τουλάχιστον 30% την απόδοση και το κέρδος του έργου τους εγγυημένα.

Το σημαντικό είναι ότι στα σεμινάριά μας δύσκολες έννοιες γίνονται πάντα κατανοητές και απλές σε όλους τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου.

100% Εγγύηση Επιστροφής διδάκτρων χωρίς ερωτήσεις: Μοναδική Εγγύηση Ικανοποίησης και Αξίας.

Παρακολουθήστε τα σεμινάριά μας και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μείνετε απόλυτα ευχαριστημένοι από τα πρώτα 30 λεπτά του σεμιναρίου, στείλτε μας ένα εμαιλ και σας επιστρέφουμε τα δίδακτρα στο ακέραιο χωρίς καμία απολύτως ερώτηση. Είμαστε τόσο σίγουροι για την απαράμιλλη ποιότητα και την αξία των υπηρεσιών μας που είμαστε ο μόνος εκπαιδευτικός φορέας που αναλαμβάνουμε αντί για εσάς όλο το ‘ρίσκο’.

 

Scroll to Top